Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

11 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρκαδόνας


O Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαρκαδόνας που εδρεύει στη Φαρκαδόνα του Νομού Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  •      1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ” κατηγορίας και με   κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με άδεια Γ” κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • 8 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από σήμερα να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρκαδόνας Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ 42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού/Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Πέρκα ή κας Αθηνάς Πατσιάνη (τηλ. Επικοινωνίας: 24333-50033 και 24333-50036, αντίστοιχα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου