Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

"Ζεστό" χρήμα στο Δήμο Φαρκαδόνας από το Υπ. Εσωτερικών


Στην απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους 17.822.916,67 ευρώ, έναντι της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου προς αυτούς, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχετική του απόφαση. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον παραπάνω σκοπό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για κάλυψη Το ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. Επίσης από το ποσό αυτό, θα παρακρατηθεί ποσό 2.581.409,60 ευρώ από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές αποφάσεις, καθώς και στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων. Στο νομό Πιο αναλυτικά, για το νομό μας, το αποδοτέο ποσό μοιράζεται σε τρεις δήμους, ως εξής: Δήμος Καλαμπάκας, 66.139,25 ευρώ, Δήμος Πύλης 47.449,78 ευρώ και Δήμος Φαρκαδόνας 29.213,77 ευρώ. Να σημειώσουμε τέλος, ότι σε απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ανάμεσα στους δήμους είναι και οι τέσσερις δήμοι του νομού μας. Για το Δήμο Καλαμπάκας, το αποδοτέο ποσό ανέρχεται σε 304.181,67 ευρώ, για το Δήμο Πύλης 214.574,21 ευρώ, το Δήμο Τρικκαίων 831.245,16 ευρώ και για Δήμο Φαρκαδόνας 146.339,37 ευρώ. Λεζάντα: Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις 

ΠΗΓΗ: Εφημ. Έρευνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου