Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

6 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Φαρκαδόνας


Προκύρηξη πρόσληψης 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( 2 μήνες ) ανακοίνωσε χθες το ΝΠΔΔ " Πέλιννα ".Συγκεκριμένα με ανάρτηση χθες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ της ΠΕΛΙΝΝΑ κ Κώστας Κοκκινίδης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων ΥΕ για κάλυψη θέσεων Γενικών καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

2) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του ν.3584/07, καθώς και ότι δεν υφίσταται κώλυµα απασχόλησης ως ορίζεται στο π.δ. 164/2004 και στον Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3812/2009).

Οι αιτήσεις υποβάλονται στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΠΕΛΙΝΝΑ» κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από σήμερα Πέμπτη 31/3 και ολοκληρώνεται μέχρι και την Τρίτη 5/4.

ΠΗΓΗ: oichalianews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου