Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Διακύρηξη διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς - ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρκαδόνας.


Ο Δήμος Φαρκαδόνας προχωράει σε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΑΠΗ ΚΤΛ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ » για τις ανάγκες των δοµών του ∆ήµου Φαρκαδόνας, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ ( Υπ. Απ. 11389/93) . Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 28.627,17 € µε το Φ.Π.Α. Τα έγγραφα της προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα προµηθευτούν από το ∆ήµο Φαρκαδόνας καθώς και από τα παρακάτω link. Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 6/11/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα. 11.00 π.µ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο ∆ηµαρχείο Φαρκαδόνας στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (στην οδό Γ.Γεννηµατά 1- Φαρκαδόνα, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν ταχυδροµικά µέχρι και την προηγούµενη του διαγωνισµού. Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της προκήρυξης . Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες στην Ελληνική γλώσσα . Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα ορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες µε έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης . Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α . Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Φαρκαδόνας , οδός Γ.Γεννηµατά 1 – Φαρκαδόνα στο τηλέφωνο 24333 50038 Αρµόδιος Υπαλλ. Μ.Τασιούλας . Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο – προµηθευτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου